Travel

BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU PDF

U drugim slučajevima, kao na primer u ranom islamu, restrikcije kategoriju po pitanju toga sa kim sme da ima seksualne odnose. Jezdra je zatim naredio svim Jevrejima koji su stupili u mešoviti brak da se „ispovjed(e) (). NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE . Brak i intimni odnosi u Uploaded by. Amir Smajlovic. Brak i intimni odnosi u Uploaded by Biografija CV Za Sva Nezaposlena Lica u BiH Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu.

Author: Brabar Sajind
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 24 August 2014
Pages: 263
PDF File Size: 20.81 Mb
ePub File Size: 8.89 Mb
ISBN: 896-1-70137-920-7
Downloads: 30875
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shami

Kada je Dibril obavij intimnj Malika o tome on je islanu i naao ga na opisanom mjestu. Ovo dolazi u obzir ako nije u pitanju istek namaskog vremena, jer se tada daje prednost namazu. Musned Ebu Hanife 39 U drugoj predaj i stoj i da je bio zaduen za sedl anje Poslanikovih, s.

Prema tome prenoenje Ebu Hani fe od ashaba se smatra preki nutim senedom, a Allah najbolje zna. Tada ga je Posalnik i spljunuo i prestao je jesti. Poslani k upozorava vjernike da ih ejtan u ovom spomenutom vremenu iskamu zavede pa da ih prou ti namazi, kao i ostali vaktovi i druga dobra djela, koja e rezultirati, ako Bog da, u laskom u Dennet i vi enjem Al laha, d.

To je stav kaderia koji smatraju da nema Al lahovog, d. I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle?

S druge strane, utemeljenjem Kufe, Al l ah doi sta nad vama bdij e! Kasnije je primio i slam i ubraja se u skupinu mlaih ashaba, r. Ebu Hani te mu islqmu Nije tano da je Poslanik, s. Kada su me pregledali vidjeli su da nisam punoljetan pa su me ostavi l i.

  LA NOUBA SEATING CHART PDF

Hadiska Zbirka Musned Ebu Hanife

Zabranio sam vam piti iz posuda od hantema i posuda namazanih smolom, a sada pijte iz koje god hoete posude, j er zaista posuda niti ta zabranjuje niti dozvoljava, ali nemojte piti ono to opija. Sedi jedan od vodeih hadiskih eksperata u posljednj oj decenij i na ovim prostorima i da je doktorirao na prestinom i slamskom univerzitetu upravo iz oblasti hadisa i hadiskih znanosti!

Ovako je preneeno od skupine Poslanikovih ashaba i to se poj anjava tako to je Al lahov Poslanik, s. Dovoljno mu j e bilo da to, kada se osuioisti trljanjem.

Poznati amski muhaddis emsuddin b. Nehiz je pie napravljeno od kiselih datula, groa i sl ino. J Na osnovu njene izjave da je Al lah, d. Taj ovj ek je inae ugoavao siromane i hranio i h. Ci lj mu je bi o da stalno bude u bl izini Al l ahovog Poslanika, s. Vidio sam onoga koj i je pokrao Poslanikovu, s. Ne i smijavaj se svome bratu pa da ga Allah od toga zakloni i izlijei a tebe time i l i neim sl inim stavi na iskuenje. Nismo -rei ebi l i od onih koji su klanj al i i od onih koj i su siromahe hrani l i i u besposlice smo se sa besposliarima uputali.

U damij i nije dozvoljeno glasno traiti neku izgubljenu stvar, niti je dozvoljeno trgovati i tome sl ino. Prvo su pri sjedenj u podavij al e noge terebbu, zatim im je bilo nareeno da sjede oslanjaj ui se na kuk tehafuzz.

U takvom stanju raspoloenj a je zaspao. Tako e ovaj prijevod biti blii i korisnij i islmau itatelj ima. Muzahene je zamjena osuenih datula za svjee na stabl u, a muhakale prodaja itarica prije nego to sazriju. S obzirom da je ovaj ovjek prekrio ovaj propis Poslanik ga je na ova nain ukorio i upozorio ljude da to ubudue ne rade.

Univerzitetska misao

Bi l intomni smo sa Huzej fom, r. Allahummagfr li hajj ina ve mejj itina, ve ahidina, ve gaibina, ve islamuu, ve kebirina, ve zekerina, ve unsana l Al lahu mojoprosti naim ivim, naim umrlim, naim prisutnim, naim odsutnim, naim mlaim, naim starij im, naim mukima i naim enskim.

  ASTM A999 PDF

Ibn Mes’uduneka nam on sedla j ahalice, pa j e taj posao ponovo meni vraen. Zatim je Poslanik prekinuo post omrsio se pa su i ashabi prekinuli post. Zatim j e klanj ao i drugi rekat na kojem je inio isto kao i na prvom.

Al ij u smo nali u damij skom dvoritu kako lei na leima, stavivi nogu preko noge. Oni e odnossi toga traiti od Uzvienog Al l aha da ih oslobodi tog imena pa e ih on toga osloboditi.

Tada mu ona ree: ZZ Poznato je da se to desi l o za vrijeme Oprosnog hada. Ovo je dokaz da se i rijei ikameta ponavaljaj u po dva puta, kao i u ezana, a ne po jednom kao to je to mi ljenje afjskog mezheba i drugih. Znai da se ni jedno od ovo dvoje nee zaboraviti, niti izgubiti, z dobroinstvo ovjeka eka nagrada a z grijeh kaza, osim da mu se taj grijeh oprosti.

Meu takve velikane, svakako, spada Ebu Hanife, osoba vanredne intelektualne snage, izuzetne duhovne suptilnosti i posebnih karaktemih crta.

Tada je Muhammed, s. Intmini je Z3Z To je takozvani ila’, a oodnosi taj propi s ukazuje ovaj kur’anski ajet: Onda j e Dibril, a.

Tada mu Poslanik ree: Vrh njegovog ela bio je vezan za njegova stopala, a ruke mu vezane za vrat.